Intercyza

Notariusz Amanda Kaźmierczak sporządza akty notarialne umów umów majątkowych małżeńskich, w tym również umów o rozdzielność majątkową (intercyza). Dowiedz się, jakie są rodzaje małżeńskich umów majątkowych, jakie składniki majątku zaliczane są do majątku wspólnego, jakie postanowienia powinna zawierać umowa, jakie dokumenty należy przygotować oraz ile wynosi taksa notarialna.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną notariusz pozostaje do Państwa dyspozycji.

intercyza Kalisz
Z tego artykułu dowiesz się
Zobacz również
sprzedaż działki rolnej notariusz

Sprzedaż działki rolnej

Dowiedz się, jakie zapisy powinna zawierać umowa sprzedaży działki rolnej, jakie są ograniczenia w obrocie działkami rolnymi i z jakimi należy się liczyć opłatami

Darowizna mieszkania lub domu

Dowiedz się, jak sformułować umowę, jaka jest wysokość podatków od darowizny i jakie przysługują zwolnienia, gdy obdarowanymi są członkowie rodziny, poznaj inne możliwości przepisania nieruchomości

intercyza Kalisz

Intercyza

Poznaj konsekwencje zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Dowiedz się, jakie są rodzaje takich umów i kiedy można je podpisać oraz ile wynoszą związane z tym opłaty.

Umowa dożywocia

Umowa o dożywocie to coraz częściej stosowana alternatywa dla umowy darowizny, znacznie lepiej zabezpieczająca dożywotnika oraz znosząca konieczność wypłaty zachowku. Dowiedz się, jak można sporządzić taką umowę.

Sporządzenie umowy o rozdzielności majątkowej (intercyzy) jest jedną z tych czynności prawnych, które dla zachowania swej ważności muszą być sporządzone w postaci aktu notarialnego. Amanda Kaźmierczak, notariusz doświadczona w sprawach rodzinnych, zadba by czynność prawna odbyła się sprawnie i bezpiecznie dla obu stron.

Co to jest intercyza

Intercyza jest umową zawieraną pomiędzy małżonkami lub przyszłymi małżonkami, która zmienia zasady małżeńskiej wspólności ustawowej, regulując majątkowe stosunki między nimi. Jest to umowa majątkowa, której celem jest ustalenie zasad podziału majątku w przypadku rozwodu lub separacji małżeńskiej lub w sytuacji śmierci jednego z małżonków. Intercyza ma na celu uregulowanie kwestii majątkowych, takich jak podział majątku nabytego przed zawarciem małżeństwa, majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie małżeństwa, a także uregulowanie dziedziczenia majątku.

W intercyzie można określić, jakie majątkowe skutki będą miały rozwód, separacja, śmierć jednego z małżonków lub inna określona sytuacja. Może ona wpływać na podział majątku, ustalenie wysokości alimentów, zabezpieczenie praw dziedziczenia, regulacje dotyczące spadkobrania oraz inne kwestie majątkowe.

Intercyza ma na celu zapewnienie większej pewności i uregulowania spraw majątkowych małżonków w przypadku ewentualnych zmian w ich relacji małżeńskiej. Ważne jest, aby intercyza była sporządzona w formie pisemnej i była zawarta przed notariuszem, który nadzoruje jej ważność i zgodność z przepisami prawa.

Co to jest wspólność ustawowa

Relacje majątkowe w małżeństwie regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Jeśli strony związku małżeńskiego nie postanowiły inaczej, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje ustawowa wspólnota majątkowa, obejmującej wszystkie przedmioty będące w posiadaniu obojga małżonków lub jednego z nich. W praktyce oznacza to, że przedmioty majątkowe, które zostaną nabyte w trakcie małżeństwa, są wspólne. Wraz z powstaniem wspólności ustawowej, małżonkowie dysponują majątkiem wspólnym oraz swoimi majątkami osobistymi.

Wspólny majątek małżonków może zostać podzielony tylko w ściśle określonych sytuacjach. Zwykle dzieje się to po ustaniu wspólności majątkowej, która ma miejsce w momencie, gdy:

 • orzeczony zostaje rozwód lub separacja,
 • śmierci jednego z małżonków,
 • podpisania intercyzy,
 • ubezwłasnowolnienia małżonka lub jego upadłości.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Art.31.§1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Osoby, które są prawnymi właścicielami domu lub mieszkania mają prawo nieodpłatnie je przekazać w formie darowizny innej osobie – członkowi rodziny, osobie niespokrewnionej a także fundacji czy związkowi wyznaniowemu.

Jakie są rodzaje małżeńskich umów majątkowych

Choć intercyza jest zdecydowanie najczęściej stosowaną majątkową umową małżeńską, przepisy wyróżniają ich więcej:

 • przedmałżeńska (intercyza przedmałżeńska) – jest skuteczna dopiero po zawarciu związku małżeńskiego i powoduje, że wspólność majątkowa między małżonkami w ogóle nie powstaje.
 • wyłączenie wspólności ustawowej (intercyza małżeńska, rozdzielność majątkowa) – w wyniku zawarcia takiej umowy powstają dwa odrębne majątki – osobisty żony i osobisty męża, a każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem osobistym;
 • ograniczenie wspólności ustawowej – umowa taka wyłącza z majątku wspólnego niektóre jego składniki, określone rodzajowo lub co do tożsamości;
 • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – pozwala na wyrównanie różnicy w sytuacji majątkowej małżonków wynikającej np. z faktu prowadzenia przez jednego z nich domu, wychowania dzieci, złego stanu zdrowia, podczas gdy drugie z nich prowadzi działalność gospodarczą; obowiązek wyrównania dorobków powstaje dopiero z chwilą ewentualnego rozwodu;
 • rozszerzenie wspólności ustawowej – małżonkowie lub przyszli małżonkowie rozszerzają wspólność ustawową na przedmioty i prawa majątkowe z mocy ustawy, stanowią majątek osobisty każdego z nich.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy intercyzy

Każdorazowo w celu otrzymania dokładnej listy dokumentów niezbędnych do przygotowania danej czynności należy skontaktować się z kancelarią. 

 1. dane osobowe obu stron umowy – imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i termin jego ważności, a także stan cywilny ze wskazaniem ustroju małżeńskiego jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, 
 2. wypis aktu notarialnego – umowy majątkowej małżeńskiej, jeśli została zawarta lub odpis prawomocnego postanowienia sądu jeśli modyfikacje ustroju majątkowego małżeńskiego z niego wynikają, 
 3. w przypadku zawarcia umowy przed zawarciem związku małżeńskiego – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego.

Ile kosztuje intercyza u notariusza

Notariusz przy porządzenie aktu notarialnego umowy darowizny pobierze opłaty, na które składają się:

 • taksa notarialna za sporządzenie umowy,
 • taksa notarialna za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę,
 • podatki pobierane przez notariusza – VAT.

Wysokość taksy notarialnej pobierana przez notariusza ustalano została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, ale notariusz zawsze określa swoje honorarium na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. W przypadku sporządzenie aktu notarialnego małżeńskiej umowy majątkowej, honorarium notariusza wynosi 400 złotych. Jeśli konsekwencją ustanowienia rozdzielności majątkowej jest konieczność ujawnienia zmiany stanu prawnego w księdze wieczystej, notariusz pobiera dodatkowo wynagrodzenie w kwocie 200 zł oraz opłatę sądową w kwocie 150 zł.

Zazwyczaj w ślad za rozdzielnością majątkową pojawia się konieczność dokonania podziału majątku. W takim przypadku notariusz zobowiązany jest do pobrania taksy notarialnej, której kwota zależna jest od wartości zgromadzonego majątku. 

Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).