Nieruchomości u notariusza

Notariusz Amanda Kaźmierczak świadczy pełną obsługę notarialną transakcji dotyczących nieruchomości – sprzedaż, kupno, darowizna i zamiana mieszkań, domów, działek budowlanych i rolnych. W kancelarii sporządzamy również umowy najmu okazjonalnego, umowy deweloperskie i dożywocia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną notariusz pozostaje do Państwa dyspozycji.

Z tego artykułu dowiesz się
Zobacz również
sprzedaż działki rolnej notariusz

Sprzedaż działki rolnej

Dowiedz się, jakie zapisy powinna zawierać umowa sprzedaży działki rolnej, jakie są ograniczenia w obrocie działkami rolnymi i z jakimi należy się liczyć opłatami

Darowizna mieszkania lub domu

Dowiedz się, jak sformułować umowę, jaka jest wysokość podatków od darowizny i jakie przysługują zwolnienia, gdy obdarowanymi są członkowie rodziny, poznaj inne możliwości przepisania nieruchomości

intercyza Kalisz

Intercyza

Poznaj konsekwencje zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Dowiedz się, jakie są rodzaje takich umów i kiedy można je podpisać oraz ile wynoszą związane z tym opłaty.

Umowa dożywocia

Umowa o dożywocie to coraz częściej stosowana alternatywa dla umowy darowizny, znacznie lepiej zabezpieczająca dożywotnika oraz znosząca konieczność wypłaty zachowku. Dowiedz się, jak można sporządzić taką umowę.

Każda czynność notarialna związana z obrotem nieruchomościami wymaga formy aktu notarialnego. Umowa nabycia domu, mieszkania czy działki to bardzo ważna czynność prawna angażująca nierzadko dorobek całego życia, wymagająca dopełnienie wszelkich wymaganych prawem formalności. Doświadczony notariusz zadba, aby sporządzane umowy były zgodne z prawem i żeby obie strony umowy były w pełni świadome znaczenia poszczególnych zapisów. 

Obsługa notarialna transakcji na rynku nieruchomości

W zakresie czynności notarialnych dotyczących nieruchomości notariusz sporządza akty notarialne:

 • umowy sprzedaży, w tym  mieszkań, domów, działek (budowlanych, rolnych itp), 
 • umowy darowizny (przepisania) mieszkań, domów, działek,
 • umowy zamiany mieszkań,
 • umowy najmu okazjonalnego,
 • umowy przedwstępne sprzedaży działek, domów i mieszkań,
 • przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność,
 • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • umowy o sposobie korzystania z części  wspólnych nieruchomości,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy deweloperskie,
 • ustanawianie hipotek, 
 • ustanowienie służebności lub prawa użytkowania.

Warto zaznaczyć, że co prawda umowy przeniesienia własności nieruchomości muszą mieć formę aktu notarialnego, każda umowa może taką formę przybrać, nawet jeśli prawo tego nie wymusza. Decydując się na zawarcie umowy u notariusza nie tylko zyskuje się pewność, że jej zapisy będą zgodne z prawem, ale i w przypadku gdyby doszło do ewentualnego sporu, akt notarialny będąc dokumentem urzędowym ma większą moc procesową i trudniej go podważyć. 

Sprzedaż mieszkania

Sprzedaż mieszkania to czynność prawna, która wymaga formy aktu notarialnego. Notariusz potwierdza tożsamość stron, sprawdza dokumenty i formułuje treść aktu. Jeśli strony nie są gotowe do podpisania umowy, notariusz proponuje umowę przedwstępną.

Umowa sprzedaży mieszkania przenosi prawo własności. Zawiera się ją wyłącznie w formie aktu notarialnego zgodnie z Kodeksem cywilnym. Podpisanie umowy odbywa się u notariusza, który odczytuje jej treść, a strony składają podpisy. Kupujący staje się właścicielem nieruchomości od chwili zawarcia umowy. Następnie notariusz składa wniosek o wpis do księgi wieczystej, który jest rejestrowany elektronicznie.

Aby zabezpieczyć płatność, sprzedający i kupujący mogą stosować różne metody, takie jak zapłata gotówką, depozyt notarialny lub natychmiastowy przelew bankowy podczas podpisywania umowy.

Umowa przedwstępna jest stosowana, gdy umowa sprzedaży nie może być zawarta od razu. Może być ona ustnym porozumieniem lub w formie aktu notarialnego, co zapewnia większe zabezpieczenie prawne.

Do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży mieszkania notariusz potrzebuje danych osobowych stron, odpisu z księgi wieczystej, wypisu z rejestru gruntów i rejestru lokali, oraz innych dokumentów zależnych od sytuacji, np. aktu notarialnego, jeśli nabywca jest spadkobiercą.

Koszt zawarcia umowy sprzedaży mieszkania u notariusza obejmuje podatki, opłaty sądowe i taksę notarialną. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% lub 23% wartości nieruchomości, a wysokość opłat sądowych i taksy notarialnej zależy od ich rodzaju i wartości.

W przypadku lokalu mieszkalnego, stawka taksy notarialnej wynosi 50% podstawowej. Honorarium notariusza jest ustalane indywidualnie z klientem. Dodatkowo, notariusz pobiera opłatę za wniosek wieczystoksięgowy i wypisy z umowy.

 

Darowizna działki

Umowa darowizny działki to nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz obdarowanego przez darczyńcę. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa ta musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Darowizny działek często są zawierane między członkami rodziny lub mają charakter charytatywny.

Przebieg darowizny działki rozpoczyna się od zgłoszenia się do notariusza, który sporządza akt notarialny na podstawie dostarczonych dokumentów. Następnie notariusz składa wniosek o wpis do księgi wieczystej do sądu. W momencie zawarcia umowy u notariusza, obdarowany staje się właścicielem działki, a wpis do księgi wieczystej jest jedynie potwierdzeniem tego faktu.

Związane z darowizną działki są opłaty sądowe, które notariusz pobiera podczas sporządzania aktu notarialnego. Wysokość opłat zależy od rodzaju czynności, np. dokonania wpisu własności w księdze wieczystej.

Dodatkowo, darowizna działki podlega opodatkowaniu na podstawie Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wysokość podatku zależy od wartości rynkowej działki i stopnia pokrewieństwa stron. Istnieją również zwolnienia podatkowe dla niektórych grup, takich jak małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo itp.

W przypadku darowizny działki rolnej, obowiązują dodatkowe przepisy związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym prawo pierwokupu przez państwo.

Przed przystąpieniem do sporządzenia aktu notarialnego umowy darowizny działki, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, takich jak dane osobowe stron, numer księgi wieczystej, dokumenty potwierdzające nabycie działki, zaświadczenia o zapłacie podatku od spadków i darowizn, wypisy z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna itp. Pełną ich listę można uzyskać w kancelarii.

Najem okazjonalny

Wynajem okazjonalny u notariusza to coraz bardziej popularna forma wynajmu mieszkań, która ma na celu ochronę właściciela nieruchomości przed najemcami nie dotrzymującymi warunków umowy. Warunki zawierania takich umów zostały szczegółowo określone w prawie, a ich postanowienia i zawartość różnią się od zwykłej umowy najmu. Najważniejszą korzyścią dla Wynajmującego jest możliwość szybkiego eksmitowania Najemcy bez konieczności sądowego postępowania o eksmisję. Wynajem okazjonalny nie wymaga aktu notarialnego, lecz musi być zawarty w formie pisemnej.

Umowa najmu okazjonalnego musi być sporządzona na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat. Do umowy należy dołączyć trzy załączniki: 

 1. oświadczenie Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji, 
 2. wskazanie alternatywnego lokalu dla Najemcy w razie egzekucji oraz 
 3. pisemne oświadczenie właściciela tego lokalu, wyrażające zgodę na zamieszkanie Najemcy w przypadku egzekucji.

Ważne jest, aby oświadczenie o poddaniu się egzekucji było sporządzone w formie aktu notarialnego. Reszta załączników może być sporządzona w formie pisemnej. Zaleca się obecność obu stron umowy przy sporządzaniu dokumentów u notariusza, chociaż nie jest to konieczne. Umowa wynajmu okazjonalnego może być samodzielnie przygotowana przez Wynajmującego lub notariusz może zaproponować sporządzenie projektu umowy.

Ile kosztuje sporządzenie u notariusza umowy dotyczącej nieruchomości

Notariusz przy porządzenie aktu notarialnego umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości pobierze opłaty, na które składają się:

 • taksa notarialna za sporządzenie umowy w wysokości zależnej od wartości darowizny,
 • taksa notarialna za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę,
 • opłata za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej,
 • opłata sądowa za dokonanie wpisów w księdze wieczystej,
 • podatki pobierane przez notariusza – PCC, podatek od spadków i darowizn oraz VAT.

Wysokość taksy notarialnej pobierana przez notariusza ustalano została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, ale notariusz zawsze określa swoje honorarium na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Najczęściej honorarium notariusza liczone jest od wartości przedmiotu transakcji i wynosi:

 • 100 zł przy wartości mieszkania do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości mieszkania powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości mieszkania powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości mieszkania powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości mieszkania powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości mieszkania powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości mieszkania powyżej 2 000 000 zł.

W przypadku sprzedaży niektórych nieruchomości, w tym mieszkań i działek budowlanych, wysokość taksy notarialnej wynosi połowę stawek bazowych. Dotyczy to:

 • umowy sprzedaży mieszkania własnościowego (lokalu mieszkalnego będącego własnością odrębną),
 • umowy sprzedaży mieszkania spółdzielczego (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu Art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).