Sprawy rodzinne u notariusza

Notariusz Amanda Kaźmierczak świadczy pełną obsługę notarialną spraw rodzinnych, w tym zmiany małżeńskiego ustroju majątkowego (intercyza, rozdzielność majątkowa), sprawy alimentacyjne, umowy o podział majątku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną notariusz pozostaje do Państwa dyspozycji.

intercyza Kalisz
Z tego artykułu dowiesz się
Zobacz również
sprzedaż działki rolnej notariusz

Sprzedaż działki rolnej

Dowiedz się, jakie zapisy powinna zawierać umowa sprzedaży działki rolnej, jakie są ograniczenia w obrocie działkami rolnymi i z jakimi należy się liczyć opłatami

Darowizna mieszkania lub domu

Dowiedz się, jak sformułować umowę, jaka jest wysokość podatków od darowizny i jakie przysługują zwolnienia, gdy obdarowanymi są członkowie rodziny, poznaj inne możliwości przepisania nieruchomości

intercyza Kalisz

Intercyza

Poznaj konsekwencje zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Dowiedz się, jakie są rodzaje takich umów i kiedy można je podpisać oraz ile wynoszą związane z tym opłaty.

Umowa dożywocia

Umowa o dożywocie to coraz częściej stosowana alternatywa dla umowy darowizny, znacznie lepiej zabezpieczająca dożywotnika oraz znosząca konieczność wypłaty zachowku. Dowiedz się, jak można sporządzić taką umowę.

Wiele czynności prawnych dotyczących spraw rodzinnych wymaga formy aktu notarialnego. Niekiedy sporządzenie umowy u notariusza dotyczącej na przykład podziału majątku po rozwodzie lub ustalenia alimentów może zastąpić długotrwałe postępowanie sądowe. Doświadczony notariusz zadba, aby sporządzane umowy były zgodne z prawem i żeby obie strony umowy były w pełni świadome znaczenia poszczególnych zapisów. 

Obsługa notarialna spraw rodzinnych

W obszarze czynności dotyczących spraw rodzinnych, w tym z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego, notariusz Amanda Kaźmierczak sporządza:

  • małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy, przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania,
  • umowy alimentacyjne,
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie (po ustaniu wspólności),
  • protokoły z oświadczeń o wyrażaniu zgody na wyjazd dziecka za granicę,
  •  protokoły z oświadczeń o wyrażaniu zgody na wyrobienie dokumentu tożsamości,
  • ugody w sprawach małżeńskich
  • inne rodzaje umów, których skutkują przesunięciami majątkowymi.

Sporządzenie umowy u notariusza dotyczącej na przykład podziału majątku po rozwodzie lub ustalenia alimentów może zastąpić długotrwałe postępowanie sądowe. Takie rozwiązanie nie tylko może być szybsze i tańsze, ale również ogranicza stres związany z wizytą w sądzie.

Intercyza

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, reguluje kwestie majątkowe między małżonkami lub osobami planującymi zawrzeć małżeństwo. Bez intercyzy, po zawarciu małżeństwa, obowiązuje automatycznie ustawowa wspólność majątkowa, co oznacza, że wszystko, co zostaje nabyte w trakcie małżeństwa, staje się wspólną własnością małżonków. Intercyza wprowadza odmienny ustrojową małżeńską, a małżonkowie mogą wybrać jeden z kilku dostępnych ustrojów majątkowych, takich jak ograniczona wspólność majątkowa, rozszerzona wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa lub rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Intercyza musi zostać sporządzona przed notariuszem jako akt notarialny, aby była ważna. Zazwyczaj intercyza jest podpisywana przed zawarciem małżeństwa, ale można ją również zawrzeć w trakcie małżeństwa. Nie jest jednak możliwe sporządzenie intercyzy z mocą wsteczną. Intercyza nie jest dokumentem wiążącym małżonków do końca życia, ponieważ mogą oni zmienić jej treść lub rozwiązać umowę w dowolnym momencie. Zmiana lub rozwiązanie intercyzy wymaga formy aktu notarialnego.

Zaletą ustawowej wspólności majątkowej jest możliwość wspólnego rozliczania się małżonków z podatku dochodowego oraz większa zdolność kredytowa. Natomiast intercyza zapewnia zabezpieczenie majątku jednego z małżonków w przypadku długów lub bankructwa drugiego. Istotne jest również ustalenie terminu podpisania intercyzy, który nie może być wsteczny. Sporządzenie intercyzy nie zwalnia małżonków z odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed jej podpisaniem.

Warunki podpisania intercyzy obejmują obecność obu stron umowy przed notariuszem oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Małżonkowie muszą wyrazić zgodę na sporządzenie intercyzy, a notariusz musi zweryfikować ich tożsamość na podstawie ważnych dokumentów tożsamości. Jeśli intercyza jest podpisywana po zawarciu małżeństwa, należy okazać skrócone akty małżeństwa notariuszowi. Jeśli przyszli małżonkowie podpisują umowę, ale nie dochodzi do ślubu, dokument ten jest nieważny.

Opłaty związane ze sporządzeniem intercyzy obejmują taksę notarialną i podatek VAT. Oryginał aktu notarialnego pozostaje zawsze w kancelarii notarialnej.

Intercyza ma pewne wyłączenia, które nie obejmują wspólności majątkowej, takie jak dziedziczenie, zapisy lub darowizny, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, prawa niezbywalne, wierzytelności z tytułu odszkodowania za szkody cielesne lub zdrowotne, które nie wchodzą do wspólności majątkowej, oraz niewymagalne wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub inne działania zarobkowe każdego małżonka.

Przepisy dotyczące wspólności majątkowej oraz ustroju majątkowego małżeństwa są uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym w Tytule I Dział III.

Szerzej o intercyzie można przeczytać w osobnym artykule.

Podział majątku po rozwodzie

Notarialny podział majątku przed rozwodem to coraz popularniejsza praktyka, która umożliwia podzielenie majątku małżeńskiej zastępując w ten sposób proces sądowy. Taki podział może odbyć się za pośrednictwem notariusza, co przyspiesza i upraszcza proces rozwodowy, a także zmniejsza koszty związane z nim. Jest to szczególnie preferowane rozwiązanie przez pary, które chcą się rozstać w porozumieniu, bez orzekania o winie – pozwala to na skuteczne uregulowanie odpowiednich kwestii i daje czas na przemyślenie, konfrontację poglądów oraz skonsultowanie się z notariuszem. Ponadto, znacznie skraca czas oczekiwania na uzyskanie rozwodu. Z danych z praktyki notarialnej wynika, że taka metoda jest coraz częściej stosowana, zwłaszcza przez małżeństwa bezdzietne, w których nie ma potrzeby uwzględniania spraw dotyczących opieki nad dziećmi czy alimentów.

Podział majątku można dokonać w dowolnym momencie, również w trakcie trwania małżeństwa, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji małżonkowie mogą samodzielnie, bez konieczności angażowania sądu, dojść do porozumienia w sprawie wspólnego majątku i wszelkich związanych z nim kwestii, np. dotyczących wspólnie zaciągniętego kredytu na dom. Jeśli osiągną porozumienie, składają jednomyślne oświadczenia woli przed notariuszem, a ten sporządza dokument, który rozstrzyga kwestie majątkowe. Po podpisaniu takiego dokumentu przez małżonków uważa się, że wszystkie sprawy majątkowe zostały uregulowane.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej musi odbyć się w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie zostanie uznane za nieważne. Umowę podziału wspólnego majątku najlepiej również sporządzić w formie aktu notarialnego, ale istnieją sytuacje, gdy jest to bezwzględnie wymagane. Dotyczy to m.in. przypadków podziału nieruchomości, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego czy prawa użytkowania wieczystego.