Sprawy spadkowe u notariusza

Notariusz Amanda Kaźmierczak świadczy pełną obsługę notarialną spraw spadkowych, w tym obejmujących sporządzanie testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia i działów spadku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną notariusz pozostaje do Państwa dyspozycji.

Z tego artykułu dowiesz się
Zobacz również
sprzedaż działki rolnej notariusz

Sprzedaż działki rolnej

Dowiedz się, jakie zapisy powinna zawierać umowa sprzedaży działki rolnej, jakie są ograniczenia w obrocie działkami rolnymi i z jakimi należy się liczyć opłatami

Darowizna mieszkania lub domu

Dowiedz się, jak sformułować umowę, jaka jest wysokość podatków od darowizny i jakie przysługują zwolnienia, gdy obdarowanymi są członkowie rodziny, poznaj inne możliwości przepisania nieruchomości

intercyza Kalisz

Intercyza

Poznaj konsekwencje zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Dowiedz się, jakie są rodzaje takich umów i kiedy można je podpisać oraz ile wynoszą związane z tym opłaty.

Umowa dożywocia

Umowa o dożywocie to coraz częściej stosowana alternatywa dla umowy darowizny, znacznie lepiej zabezpieczająca dożywotnika oraz znosząca konieczność wypłaty zachowku. Dowiedz się, jak można sporządzić taką umowę.

Wiele czynności prawnych dotyczących spraw spadkowych wymaga formy aktu notarialnego. Niekiedy sporządzenie umowy u notariusza dotyczącej na przykład notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia może zastąpić długotrwałe postępowanie sądowe. Doświadczony notariusz zadba, aby sporządzane umowy były zgodne z prawem i żeby strony umowy były w pełni świadome znaczenia poszczególnych zapisów. 

Obsługa notarialna spraw spadkowych

W obszarze czynności dotyczących spraw spadkowych notariusz Amanda Kaźmierczak sporządza:

  • testamenty,
  • akty notarialne przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • poświadczenia dziedziczenia,
  • umowy działu spadku.

Sporządzenie u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia może zastąpić długotrwałe postępowanie sądowe. Takie rozwiązanie nie tylko może być szybsze i tańsze, ale również ogranicza stres związany z wizytą w sądzie.

Testament notarialny

Notariusz ma możliwość sporządzenia testamentu, który jest formalną czynnością regulowaną przede wszystkim przez Kodeks Cywilny. Testament notarialny jest bardzo formalnym aktem prawnym, który umożliwia spadkodawcy rozporządzenie swoim majątkiem w przypadku śmierci. Treść testamentu sporządzonego w kancelarii notarialnej wskazuje osoby, które zostaną powołane do dziedziczenia. Testament notarialny zapewnia, że majątek spadkodawcy zostanie przekazany zgodnie z jego wolą w razie śmierci.

Testament notarialny jest najbezpieczniejszym sposobem rozporządzania majątkiem. Może być modyfikowany lub odwołany częściowo lub całkowicie w dowolnym momencie życia spadkodawcy. Jednak do czasu śmierci testatora, dokument ten nie ma żadnych skutków prawnych. Notariusz ma obowiązek sporządzenia testamentu zgodnie z wolą spadkodawcy i przepisami prawa, spełniając wszystkie wymogi ustawowe.

Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala na precyzyjne użycie języka prawnego i nadaje dokumentowi moc urzędowego aktu, co zmniejsza ryzyko unieważnienia. Testament notarialny jest sporządzany zgodnie z życzeniem klienta, odczytywany, przyjmowany i podpisywany przez testatora. Oryginał testamentu jest przechowywany przez kancelarię notarialną, a spadkodawcy wydawany jest wypis aktu notarialnego. Istnieje również możliwość bezpłatnego wpisania testamentu do Notarialnego Rejestru Testamentów, co ułatwia jego ewentualne przyszłe odnalezienie.

Aby sporządzić testament notarialny, konieczne są następujące dokumenty: ważny dokument potwierdzający tożsamość osoby sporządzającej testament (dowód osobisty lub paszport), dane osób wskazanych w testamencie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia i numer PESEL), a jeśli testament zawiera zapis windykacyjny, konieczne są także numer księgi wieczystej lub dane dotyczące prawa do lokalu.

Wyróżnia się testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Testamenty zwykłe obejmują: własnoręczne (holograficzne) testamenty, które muszą być własnoręcznie sporządzone i podpisane przez spadkodawcę, testamenty notarialne, które są sporządzone w formie aktu notarialnego, oraz testamenty urzędowe (allograficzne), które są sporządzone przez inną osobę niż spadkodawca, ale z udziałem notariusza i dwóch świadków. Natomiast testamenty szczególne są sporadycznymi przypadkami i mają ograniczoną ważność do 6 miesięcy, po czym przestają mieć skutki prawne. Należą do nich: ustne testamenty, podróżne testamenty i wojskowe testamenty.

Poświadczenie dziedziczenia i dział spadku

Przez okres od otwarcia spadku do dokonania podziału, żadnemu ze spadkobierców nie przysługują wyłączne prawa do poszczególnych rzeczy, lecz jedynie ułamkowo określony udział w majątku spadkowym. Zarządzanie przedmiotami spadkowymi i wszczynanie postępowań sądowych w celu ochrony praw spadkobierców jest możliwe. Spadkobiercy mogą też czerpać korzyści z czynszu najmu, ale tylko w zgodzie z ich udziałem w spadku. Do czynności przekraczających zwykły zarząd, takich jak sprzedaż nieruchomości, wymagana jest zgoda pozostałych spadkobierców.

W tym okresie każdy spadkobierca może zbyć swój udział spadkowy na innego spadkobiercę lub osobę spoza kręgu spadkobierców poprzez sprzedaż, zamianę lub darowiznę. Nabywca przejmuje prawa i obowiązki zbywcy. Umowa zbycia udziału musi być zawarta w formie aktu notarialnego, aby była ważna.

Spadkobierca może także obciążyć swój udział w poszczególnym przedmiocie należącym do spadku, na przykład służebnością, ale wymaga to zgody pozostałych spadkobierców. Brak zgody może skutkować przysądzeniem przedmiotu objętego takim obciążeniem spadkobiercy, który nie wyraził zgody, w późniejszym postępowaniu sądowym dotyczącym podziału spadku.

Podział spadku polega na rozdzieleniu majątku spadkowego między poszczególnych spadkobierców. Może nastąpić poprzez orzeczenie sądu lub umowę notarialną, pod warunkiem zgody wszystkich spadkobierców. Stronami umowy o podział spadku są wszyscy spadkobiercy oraz nabywcy udziałów spadkowych. Umowa o podział spadku musi być zawarta w formie aktu notarialnego w przypadku nieruchomości lub innych szczególnych praw majątkowych.

Spadkobiercy mają swobodę dokonania pełnego lub częściowego podziału spadku. Mogą ustalić, że otrzymają określoną liczbę przedmiotów lub przekazać cały majątek jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałym lub bez takiej spłaty. Przed dokonaniem podziału zaleca się rozliczenie z tytułu pobranych pożytków i poniesionych nakładów. Umowa o podział spadku wiąże strony.

Jeśli spadkodawca był w związku małżeńskim w chwili podziału spadku, konieczne jest jednoczesne podzielenie majątku wspólnego małżonków. Od momentu podziału spadku, spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe proporcjonalnie do swoich udziałów.

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku

Przyjęcie i odrzucenie spadku to proces prawny, który następuje po śmierci spadkodawcy, kiedy spadkobiercy stają przed decyzją, czy przyjąć spadek lub go odrzucić.

Spadkobierca nabywa spadek z mocy samego prawa w chwili śmierci spadkodawcy, bez konieczności składania oświadczenia o przyjęciu spadku. Jednak istnieje możliwość złożenia takiego oświadczenia, które może być:

  1. Przyjęciem spadku wprost – bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe,
  2. Przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza – z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe,
  3. Odrzuceniem spadku – skutkującym utratą praw i obowiązków, a spadek przechodzi na innych spadkobierców.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed sądem lub notariuszem, a osoba składająca oświadczenie musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli nie ma pełnej zdolności prawnej, oświadczenie musi być złożone przez przedstawiciela ustawowego, zwykle za zgodą sądu opiekuńczego.

Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, jego majątek osobisty nie zostanie obciążony długami spadkowymi, ale może to wpłynąć negatywnie na wierzycieli, którzy mogą skierować egzekucję na przedmioty spadkowe. Dlatego termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku, ale nie później niż 3 lata od odrzucenia.

Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia spadku i w razie wątpliwości skonsultować się z notariuszem, aby podjąć odpowiednią decyzję.