Pełnomocnictwa i poświadczenia u notariusza

Notariusz Amanda Kaźmierczak świadczy pełną obsługę notarialną spraw spadkowych, w tym obejmujących sporządzanie testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia i działów spadku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną notariusz pozostaje do Państwa dyspozycji.

Z tego artykułu dowiesz się
Zobacz również
sprzedaż działki rolnej notariusz

Sprzedaż działki rolnej

Dowiedz się, jakie zapisy powinna zawierać umowa sprzedaży działki rolnej, jakie są ograniczenia w obrocie działkami rolnymi i z jakimi należy się liczyć opłatami

Darowizna mieszkania lub domu

Dowiedz się, jak sformułować umowę, jaka jest wysokość podatków od darowizny i jakie przysługują zwolnienia, gdy obdarowanymi są członkowie rodziny, poznaj inne możliwości przepisania nieruchomości

intercyza Kalisz

Intercyza

Poznaj konsekwencje zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Dowiedz się, jakie są rodzaje takich umów i kiedy można je podpisać oraz ile wynoszą związane z tym opłaty.

Umowa dożywocia

Umowa o dożywocie to coraz częściej stosowana alternatywa dla umowy darowizny, znacznie lepiej zabezpieczająca dożywotnika oraz znosząca konieczność wypłaty zachowku. Dowiedz się, jak można sporządzić taką umowę.

Sporządzanie pełnomocnictw i poświadczeń notarialnych, to jedne z najczęściej dokonywanych w kancelarii czynności. Doświadczony notariusz zadba, by sporządzane dokumenty były w pełni zgodne z prawem i żeby nie budziły niczyjej wątpliwości, gdy zostaną użyte. 

Pełnomocnictwa i poświadczenia notarialne

W obszarze czynności związanych ze sporządzaniem pełnomocnictw i poświadczeń notarialnych na wyróżnienie zasługują:

 • poświadczenia własnoręczności podpisu,
 • poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem dokumentu,
 • poświadczenia daty na dokumentach,
 • poświadczenia pozostawania przy życiu,
 • pełnomocnictwa ogólne,
 • pełnomocnictwa rodzajowe,
 • pełnomocnictwa procesowe,
 • pełnomocnictwa szczególne.

Poświadczenie notarialne

Pełnomocnictwo jest formalnym aktem, w którym mocodawca upoważnia określoną osobę, pełnomocnika, do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. W zależności od rodzaju czynności, pełnomocnictwo może wymagać określonej formy, np. aktu notarialnego. Na przykład, pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego musi być sporządzone w formie aktu notarialnego, podczas gdy pełnomocnictwo do sprzedaży udziałów w spółce z o.o. może być udzielone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Poświadczenie własnoręczności podpisu jest inną ważną czynnością notarialną. Notariusz potwierdza autentyczność podpisu osoby, która złożyła go w jego obecności lub potwierdza podpis wcześniej uznanego dokumentu. Jest to niezbędne w przypadku umów sprzedaży udziałów w spółce z o.o., umów zbycia przedsiębiorstwa oraz przy zakładaniu spółek, gdzie podpisy wspólników lub członków zarządu muszą być poświadczone przez notariusza.

Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem jest kolejnym aspektem pracy notariusza. Dzięki takiemu poświadczeniu, dokument poświadczony zyskuje moc oryginału i może być używany w wielu miejscach jednocześnie. Przykładowo, dotyczy to odpisów orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, zaświadczeń, dyplomów oraz faktur.

Notarialne poświadczenie daty na dokumencie nadaje mu pewną datę, co ma znaczenie dla skuteczności czynności prawnej wobec osób trzecich. Często przepisy prawa wymagają urzędowego poświadczenia daty dla ważności lub określenia skutków czynności prawnej. Na przykład, opatrzona datą pewną umowa najmu na czas oznaczony uniemożliwia wypowiedzenie umowy przez nabywcę w przypadku zbycia najmowanego obiektu. Notariusz poświadcza datę na dokumencie, a na życzenie stron może także podać godzinę i minutę okazania dokumentu, a także dane osoby, która dokument przedstawiła.

Notariusz może również poświadczyć pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby. Może to być dokonane w kancelarii notarialnej lub poza nią, gdy notariusz samodzielnie przekona się o obecności danej osoby. W poświadczeniu notarialnym notariusz potwierdza tożsamość osoby oraz datę, godzinę i minutę potwierdzenia jej obecności przy życiu lub w określonym miejscu.

Pełnomocnictwo notarialne

Pełnomocnictwo notarialne polega na ustanowieniu pełnomocnika, który w imieniu mocodawcy będzie mógł reprezentować go w różnych czynnościach prawnych. Osoba pełnomocnika otrzymuje uprawnienia do wykonania określonych czynności, zgodnie z treścią pełnomocnictwa.

Notariusz sporządza cztery rodzaje pełnomocnictw:

 1. Pełnomocnictwo ogólne: Musi być udzielone w formie pisemnej. Przeznaczone jest do wykonywania czynności zwykłego rzędu, takich jak podejmowanie działań dotyczących bieżących spraw czy reprezentowanie nas przed urzędami, organami czy instytucjami.
 2. Pełnomocnictwo rodzajowe: Musi być potwierdzone podpisem notarialnie. Służy do wykonywania czynności zwykłego rzędu oraz tych, które zgodnie z prawem wymagają takiej formy. Przykłady to zawieranie umów z pracownikami, przedłużanie umów najmu czy pobieranie wynagrodzenia za wynajem.
 3. Pełnomocnictwo szczególne: Musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. Jest konieczne w przypadku czynności dotyczących obrotu nieruchomościami lub sprzedaży samochodów.
 4. Pełnomocnictwo procesowe: Pozwala na reprezentowanie mocodawcy w trakcie czynności sądowych. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące osób, które mogą pełnić rolę pełnomocnika procesowego.

W zależności od rodzaju czynności i wymagań prawnych, należy dokładnie określić rodzaj pełnomocnictwa, by zapewnić jego ważność i skuteczność. Przed udzieleniem pełnomocnictwa warto skonsultować się z notariuszem, który udzieli profesjonalnych porad i zapewni właściwe sporządzenie dokumentu pełnomocnictwa.