Pozostałe czynności notarialne

Notariusz Amanda Kaźmierczak świadczy pełną przewidzianą prawem obsługę notarialną osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji. Czynności te obejmują zdarzenia regulowane w prawie cywilnym, rodzinnym, opiekuńczym, spadkowym, handlowym, gospodarczym i wekslowym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną notariusz pozostaje do Państwa dyspozycji.

Z tego artykułu dowiesz się
Zobacz również
sprzedaż działki rolnej notariusz

Sprzedaż działki rolnej

Dowiedz się, jakie zapisy powinna zawierać umowa sprzedaży działki rolnej, jakie są ograniczenia w obrocie działkami rolnymi i z jakimi należy się liczyć opłatami

Darowizna mieszkania lub domu

Dowiedz się, jak sformułować umowę, jaka jest wysokość podatków od darowizny i jakie przysługują zwolnienia, gdy obdarowanymi są członkowie rodziny, poznaj inne możliwości przepisania nieruchomości

intercyza Kalisz

Intercyza

Poznaj konsekwencje zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Dowiedz się, jakie są rodzaje takich umów i kiedy można je podpisać oraz ile wynoszą związane z tym opłaty.

Umowa dożywocia

Umowa o dożywocie to coraz częściej stosowana alternatywa dla umowy darowizny, znacznie lepiej zabezpieczająca dożywotnika oraz znosząca konieczność wypłaty zachowku. Dowiedz się, jak można sporządzić taką umowę.

W kancelarii dokonujemy wszelkich przewidzianych przepisami prawa czynności notarialnych obejmujących zdarzenia uregulowane w prawie cywilnym, rodzinnym, opiekuńczym, spadkowym, handlowym, gospodarczym i wekslowym. Doświadczony notariusz zadba, by sporządzane dokumenty, a ich strony były w pełni świadome co do znaczenia podejmowanych czynności prawnych. 

Pozostałe czynności notarialne

W obszarze czynności związanych ze sporządzaniem pełnomocnictw i poświadczeń notarialnych na wyróżnienie zasługują:

 • spisywaniem protokołów,
 • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów,
 • przechowywaniem pieniędzy oraz dokumentów,
 • projektowanie aktów, oświadczeń oraz dokumentów,
 • sporządzaniem dokumentów ustanawiających hipotekę i inne ograniczone prawa rzeczowe.

Ustanowienie hipoteki

Hipoteka jest formą zabezpieczenia interesów pożyczkodawcy przy przyjęciu zobowiązania finansowego w postaci kredytu lub pożyczki. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które dotyczy nieruchomości lub ich części. Hipoteka może obejmować prawo własności nieruchomości, prawo do użytkowania wieczystego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawo spółdzielcze do lokalu.

Ustanowienie hipoteki polega na zawarciu umowy między instytucją finansową a kredytobiorcą. Umowa określa formę hipoteki, zakres obciążenia nieruchomości oraz wartość pieniężną, na jaką jest ona obciążona. Nie zawsze konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, chociaż może to zwolnić dłużnika z pewnych formalności.

Dokument hipoteki powinien zawierać informacje dotyczące sumy hipoteki, waluty, daty złożenia oświadczeń właściciela nieruchomości i banku, numeru księgi wieczystej, zabezpieczanej wierzytelności oraz danych wierzyciela i dłużnika.

Wyróżnia się trzy rodzaje hipoteki:

 • Hipoteka umowna jest zawierana na podstawie umowy między bankiem a dłużnikiem.
 • Hipoteka przymusowa jest narzucona przez sąd lub prokuratora na podstawie tytułu wykonawczego.
 • Hipoteka łączna obejmuje więcej niż jedną nieruchomość jednocześnie, a może powstać także w przypadku podziału nieruchomości.

Hipoteka jest najskuteczniejszą i najpewniejszą formą zabezpieczenia kredytu. Jest istotnym elementem umowy między bankiem a klientem, zapewniającym ochronę interesów pożyczkodawcy.

Rygor egzekucji

W polskim systemie prawnym istnieje możliwość dobrowolnego poddania się rygorowi egzekucji na podstawie aktu notarialnego. Taki akt notarialny, zawierający oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, stanowi skuteczne zabezpieczenie wykonalności zobowiązań wynikających z różnych umów, takich jak: 

 • umowy najmu nieruchomości, 
 • umowy dzierżawy, 
 • umowy pożyczki, 
 • działu spadku, 
 • zniesienia współwłasności, 
 • ustalonych lub zasądzonych alimentów, 
 • umowy sprzedaży,
 • umowy sprzedaży przedwstępnej.

W praktyce, poprzez oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, dłużnik zobowiązuje się do uregulowania określonej sumy pieniędzy lub do wydania określonej rzeczy w wyznaczonym terminie. Wierzyciel, posiadający oświadczenie dłużnika o poddaniu się rygorowi egzekucji, może złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, co umożliwia rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. 

Dzięki zastosowaniu zabezpieczenia w postaci rygoru egzekucji, wierzyciel może odzyskać dług lub uzyskanie wydanie rzeczy bez konieczności składania pozwu do sądu i długotrwałego procesu sądowego. Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji stanowi zatem szybki sposób na uzyskanie tytułu egzekucyjnego, unikając przy tym sporów sądowych. Jest to skuteczne narzędzie, które chroni wierzycieli przed długotrwałymi i kosztownymi procesami sądowymi.